Damitan ang Inyong Sarili ng Kapakumbabaan

Damitan ang Inyong Sarili ng Kapakumbabaan

SERIES BREAK: 1 Pedro 5:1-5

Sa gitna ng tumitinding pag-uusig laban sa mga kristiyano, hinikayat ni Pedro ang matatandang namumuno ng iglesiya na pangalagaan ang kawan ng Diyos. Patuloy na pakainin, alagaan at protektahan sila sa gitna ng pang-aapi at pagdurusa. At ang kawan sa kabilang banda naman ay dapat magpasakop sa kanila. Habang pareho nilang dinaramitan ang kanilang mga sarili ng kapakumbabaan sa isa’t isa, sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala Niya ang mababang-loob.