Ang Talinhaga ng Igos na Walang Bunga

Ang Talinhaga ng Igos na Walang Bunga

Lucas 13:6-9

Pagkaraan ng mahabang panahon ng pagtitimpi ay inaasahan ng Diyos na makakakita Siya ng bunga ng tunay na pagsisisi sa bayang Israel gayundin sa lahat ng tao, subalit wala Siyang makitang bunga. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinahayag pa rin ng Diyos ang Kanyang kagandahang-loob upang bigyan pa ng kaunting panahon at sapat na pangangalaga kay Jesu-Cristo upang makapamunga bago dumating ang sukdulang kahatulan.