Ang Responsibilidad ng Mananampalataya sa Ilalim ng Soberanya ng Diyos

Ang Responsibilidad ng Mananampalataya sa Ilalim ng Soberanya ng Diyos

Lucas 8:4-15