Ang Paglapastangan sa Templo ng Diyos

Ang Paglapastangan sa Templo ng Diyos

Lucas 19:45-48

Nang makita ni Hesus ang nangyayari sa bahay ng Kanyang Ama, pinalayas Niya ang mga nagtitinda na lumalapastangan sa templo. Sinabi ni Hesus na ang bahay ng Kanyang Ama ay bahay-dalanginan ngunit ginawa nila itong yungib ng mga magnanakaw. At nagsimula Siyang magturo araw-araw sa templo. Ang ginawa ng Panginoong Hesus ay nagbigay-galit sa mga relihiyosong pinuno kung kaya’t gusto nila Siyang patayin, ngunit wala silang mahanap na anumang dahilan para gawin ito, dahil ang mga tao ay nakatuon ang pansin sa bawat salita na Kanyang sinabi.