Ang Kasalanang Walang Kapatawaran

Ang Kasalanang Walang Kapatawaran

Lucas 12:8-12

Sa bahaging ito ng Ebanghelyo na ayon kay Lucas, siya ay nagbibigay ng mahalagang katotohanan ng pagkilala at pagpapahayag sa Panginoong Hesu-Cristo sa harap ng mga tao. Nagbibigay din si Lucas ng mahigpit na babala laban sa paglapastangan sa Banal na Espiritu Santo, habang binibigyang-diin ang kaaliwang dulot ng Espiritu Santo sa mga tunay na kabilang sa Kanya.