Ang Mensahe ng Diyos sa Mga Alagad Tungkol sa Kabalisahan

Ang Mensahe ng Diyos sa Mga Alagad Tungkol sa Kabalisahan

Lucas 12:22-31

Binalaan ng Panginoong Jesu-Cristo ang Kanyang mga alagad na huwag mag-isip o kumilos tulad ng mga pagano sa mundong ito. sapagkat isang kahangalan ang gugulin ang buhay na kaloob ng Diyos para lamang sa intindihin ng kasalukuyang buhay sa sanlibutan na ito.