Pag-unawa sa Maka-Diyos na Karunungan

Pag-unawa sa Maka-Diyos na Karunungan

1 Corinto 2:10-16

Ang mga taga-Corinto ay labis na nabighani sa karunungan ng sanlibutan kung kaya’t kailangan ni Pablo na ipaalala sa kanila kung ano ang kanilang minamay-ari. Ang bagay na katotohanang ito ay hindi bunga ng katalinuhan ng tao, ngunit galing sa paghahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ang mismong Banal na Espiritu na nananahan sa lahat ng mananampalataya, na nagpapahintulot sa atin na maunawaan at makilala kung ano ang tunay na karunungan na nagmumula lamang sa Diyos.