Ang Hindi Maipagpapaliban na Ebanghelyo ni Kristo

Ang Hindi Maipagpapaliban na Ebanghelyo ni Kristo

Lucas 10:1-4

SYNOPSIS:

Alam ni Jesus ang pangangailangan ng madaliang pagkilos ng Kanyang misyon – napakarami ng aanihin ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Kaya nga kahit na matapos pumili ng pitumpu at isugo sila ng dala-dalawa upang ihanda ang daan na Kanyang pupuntahan, hiniling pa rin ni Jesus sa kanila na idalangin sa May-ari ng Aanihin na magpadala Siya ng mga mag-aani. Binalaan sila ni Jesus tungkol sa mga panganib at pinaalalahanan sila na huwag magdala ng anumang bagay na magiging hadlang sa kanilang misyon.