Prinsipyo, Talinhaga at Proklamasyon

Prinsipyo, Talinhaga at Proklamasyon

Lucas 14:12-24

Sa isang malaking salu-salo kung saan imbitado ang ating Panginoon, nakita ni Hesus ang pagkakataon na itama ang mga maling prinsipyo ng mga Hudyo sa pamamagitan ng isang talinhaga na nagtuturo sa kanila ng daan patungo sa Kaharian, na ang Panginoong Hesus ang Punong-abala ng Malaking Handaan, at Siya ang Walang Hanggang Hari.