Pananampalataya at Pagpapakumbaba: Ang Pagpapagaling sa Alipin ng Kapitang Romano

Pananampalataya at Pagpapakumbaba: Ang Pagpapagaling sa Alipin ng Kapitang Romano

Lucas 7:1-10