Maingat na Pananaliksik, Makatotohanang Batayan

Maingat na Pananaliksik, Makatotohanang Batayan

Lucas 1:1-4