Handa sa Pagbabalik ng Panginoon

Handa sa Pagbabalik ng Panginoon

Lucas 12:35-40

Kung ang ating kayamanan ay tunay na nasa kaharian ng Diyos, gayon nga ang ating pananabik ay nasa pagbabalik ng Hari. Inutusan tayo ng Panginoong Hesu-Cristo na maging handa sa anumang oras para sa Kanyang pagbabalik, at malinaw na isinalarawan kung paano at bakit upang hindi tayo maiwan sa dilim.