Ang Problema sa Pagiging “Mabuti”

Ang Problema sa Pagiging “Mabuti”

Lucas 15:25-32

Ang ikalawang bahagi ng Talinhaga ng Alibughang Anak ay hindi lamang nakatuon sa nawawalang anak, ni sa habag ng Ama, kundi pati na rin sa nakatatandang kapatid na naroroon lamang. Inihayag ni Jesus ang puso ng mapagmatuwid na kapatid at ipinakita ang puso ng Ama sa Langit na nagagalak sa tuwing ang isang makasalanan ay tumalikod sa kalikuan at kasalanan.