Ang Paglalakbay Patungong Antioquia: Paano Itinayo ng Diyos ang Unibersal na Iglesiya

Ang Paglalakbay Patungong Antioquia: Paano Itinayo ng Diyos ang Unibersal na Iglesiya

SERIES BREAK: Mga Gawa 11:19-26

Ang pagkamatay ni Esteban sa kabanata 7 ng Aklat ng Mga Gawa ay lumilitaw na isang pagkatalo sa mga bagong mananampalataya na tumakas sa iba’t-ibang mga lungsod. Ngunit kumikilos ang Diyos sa mga sitwasyong ito upang ilapit ang mga tao patungo sa Kanya nang ginamit Niya ang kamatayan at pag-uusig ni Esteban upang ikalat ang mga mananampalataya sa Antioquia at magbukas ng mga oportunidad upang marinig ng marami ang Magandang Balita.