Ang Mga Kaakibat ng Pagsunod kay Kristo

Ang Mga Kaakibat ng Pagsunod kay Kristo

Lucas 9:57-62

SYNOPSIS:

Matapos na masilayan ang pagnanais ni Hesus na makabalik sa Herusalem upang gampanan ang Kanyang ministeryo sa lupa, nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ni Hesus at ng tatlong lalaking nais sumunod sa Kanya tungkol sa mga kondisyon ng kanilang pagsunod, at dahil dito naisiwalat sa lahat kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng maging isang disipulo ni Hesus.