Ang Mabuting Balita ng Anak ng Diyos

Ang Mabuting Balita ng Anak ng Diyos

Roma 1:1-4

Sinimulan ni Apostol Pablo ang sulat sa simbahang Romano sa pamamagitan ng pagsasabi ng pinakamahalagang bagay tungkol sa kanyang sarili, kung sino ang nagpadala sa Kanya at kung ano itong “mabuting balita” na dinadala Niya.