Ang Kayamanang Inilaan sa Pangwalang Hanggan

Ang Kayamanang Inilaan sa Pangwalang Hanggan

Lucas 12:32-34

Inutusan ni Jesus ang Kanyang disipulo na huwag nang matakot, at sa halip, magtiwala at ituon ang kanilang pansin sa mga pangako ng Panginoon. Isinasaalang-alang ang pangako ng Kanyang Kaharian, at kasama nito ang mga kayamanan na tinataglay natin sa Kanya, inililihis Niya ang ating mga mata mula sa pansamantalang kayamanan ng mundong ito tungo sa hindi nagkukulang na mga kayamanan ng Langit.