Ang Katapatan at Habag ni Kristo

Ang Katapatan at Habag ni Kristo

Lucas 13:31-35

Itinuon na ng Panginoong Jesus ang Kanyang mga paningin sa Jerusalem at walang makakapigil sa Kanya na makarating sa Kanyang pupuntahan, kahit na si haring Herodes man. Ang Panginoong Jesus ay patuloy na magpapalayas ng mga demonyo at magpapagaling ng mga tao hanggang sa matupad Niya ang Kanyang misyon. Tulad ng isang inahin na tinitipon ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, Siya ay patuloy na nagpapakita ng Kanyang habag sa Jerusalem, ngunit ang patuloy na pagtanggi ng bansang Israel sa Mesiyas ay magreresulta sa kanilang pagkawasak.