Ang Kapahamakan ng Moralismo

Ang Kapahamakan ng Moralismo

Lucas 18:9-14

Nais ni Jesus na maunawaan ng mga Pariseo na ang kanilang pagsisikap sa pagsunod sa kautusan ay hindi sapat upang mapawalang-sala. Kaya ang Panginoon ay nagsalaysay ng isang talinhaga na nagpakita ng kanilang mga kamalian sa pagtataas sa sarili habang minamaliit ang iba.