Ang Kaligtasan ng Taong Sinaniban ng Demonyo

Ang Kaligtasan ng Taong Sinaniban ng Demonyo

Lucas 8:26-39