Ang Importansya ng Kapakumbabaan

Ang Importansya ng Kapakumbabaan

Lucas 14:7-11

Gamit ang katuruan sa paraang patalinhaga, binigyan ni Jesus ng napakahalagang aral ang mga panauhin sa handaan tungkol sa kapakumbabaan. Ito ay sa layunin na bigyang halaga ang personal na relasyon sa Diyos at upang maituwid ang pagmamataas ng mga pinunong Judio.