The Sermon on the Plain: The Beatitudes

The Sermon on the Plain: The Beatitudes

Luke 6:20-23