Masamang Hangarin ng Tao at Pagtitiis ng Diyos

Masamang Hangarin ng Tao at Pagtitiis ng Diyos

Lucas 23:32-38

Ang Mesiyas ay ipinako sa krus at ang mga pinunong Hudyo ay nasisiyahan sa kanilang tagumpay. Ating nasasaksihan ang iba’t-ibang uri ng matinding kalupitan ng tao, at ang dedikasyon at hindi maisip na kabutihan ng isang dakilang Hari.