Kasalanan at ang Mananampalataya

Kasalanan at ang Mananampalataya

Lucas 17:1-4

Habang nagpapatuloy ang paglalakbay at pagtuturo ni Kristo, bumaling Siya sa Kanyang mga tagasunod at tinuruan sila tungkol sa kabigatan ng kasalanan sa buhay ng isang tao gayundin kung paano ito haharapin sa kanilang sariling buhay at sa buhay ng kapwa mananampalataya.