Ang Panginoon ng Sabbath

Ang Panginoon ng Sabbath

Lucas 14:1-6

Ang tila mabait at nakakagulat na paanyaya kay Kristo mula sa isa sa mga Pariseo sa isang hapunan sa Sabbath ay perpektong naglalarawan ng kanilang tusong poot at patuloy na pagtanggi sa Mesiyas, na tinukoy sa naunang talata. Ngunit si Jesus, bilang Diyos, ay nagpapakita ng Kanyang karunungan at awtoridad at pinatahimik sila sa pamamagitan ng paglalantad ng kanilang pagkukunwari at kanilang hindi tugmang katuruan at pamumuhay.