Ang Panganib ng Mali at Kampanteng Pagsamba

Ang Panganib ng Mali at Kampanteng Pagsamba

SERIES BREAK: Malakias 1:6-14

Sa panahon na ang mga Israelita ay hindi mapalagay, habang naghihintay sa darating na Mesiyas upang palayain sila mula sa mga taga-Babilonya, ang tuksong maging kampante ay naging isang tunay na pagsubok para sa Bayan ng Diyos. Ang kanilang paglilingkod sa Diyos ay naging isang tradisyon na lamang at wala ng kabuluhan. Kung kaya’t ang Propetang si Malakias ay naudyok na sawayin ang bansa.

Sila’y nabulag ng kanilang sariling kamangmangan. Nakalimutan na nila kung sino ang Diyos at kung ano ang nagawa Niya para sa kanila.