Ang Pagmamalaki ng Mga Alagad

Ang Pagmamalaki ng Mga Alagad

Lucas 9:46-50

SYNOPSIS:

Ang pagnanasang may kasakiman una sa kapangyarihan at ang hangaring maging pinakamataas sa kaharian ng Diyos kumpara sa iba ay isang pag-uugaling hindi nararapat sa mga tunay na alagad ng Panginoong Jesu-Cristo. Sapagkat si Jesu-Cristo ang pamantayang dapat sundan ng mga lingkod ng Diyos.