Ang Pagiging Tapat ng mga Lingkod at Katiwala

Ang Pagiging Tapat ng mga Lingkod at Katiwala

1 Corinto 4:1-5

Ipinaliwanag ni Pablo na bilang mga lingkod at tagapangasiwa ni Hesus, dapat tayong matagpuang tapat. Hindi natin dapat ikabahala ang maaaring sabihin ng iba laban sa atin dahil sa huli ang Diyos ang Siyang susuri sa atin. Samakatuwid, hindi rin natin dapat husgahan ang iba dahil pagdating ng Panginoon, ipapakita Niya sa liwanag ang mga nakatago at ihahayag ang motibo ng puso ng bawat tao. Ang tanging papuri na mahalaga ay ang papuri na nagmumula sa Diyos.