Ang Katotohanan ng Katotohanan

Ang Katotohanan ng Katotohanan

Lucas 12:49-53

Ibinigay sa bahaging ito ng Ebanghelyo na ayon kay Lucas ang dahilan at bunga ng unang pagdating ng Panginoon.