Ang Kahabagan ng Panginoong Jesus

Ang Kahabagan ng Panginoong Jesus

Lucas 7:11-17