Ang Judiong Ketongin na Nilinis ng Panginoong Jesu-Cristo

Ang Judiong Ketongin na Nilinis ng Panginoong Jesu-Cristo

Lucas 5:12-16