Ang Soberanya ng Diyos sa Kawalan ng Pananampalataya

Ang Soberanya ng Diyos sa Kawalan ng Pananampalataya

Juan 7:1-5